มุมความรู้พื้นฐาน :: BAMAC

มุมความรู้พื้นฐาน (Basic Mathematics Book Centre: BAMAC) เกิดขึ้นจาก "โครงการหนังสือเรียนออนไลน์ของเด็กไทย...เพื่อเด็กไทย" ซึ่งเผยแพร่เป็นครั้งแรกในการปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งที่ 2 โดยในการปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งที่ 3 นี้ ได้ยกระดับขึ้นเป็น "มุมความรู้พื้นฐาน" ควบคู่กับ "มุมความรู้ขั้นสูง" เพื่อเป็นการปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน พร้อมๆ กับการทำแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลาย

ดังนั้น "มุมความรู้พื้นฐาน" แห่งนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนมาแล้วในห้องเรียน รวมทั้งนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบประจำภาคเรียน เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่น ยิ่งไปกว่านั้นยังเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลื่อนขึ้นมาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย

ช่วงชั้นที่ 3
การให้เหตุผลและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
การให้เหตุผลและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ [22,219]
เค้าโครงหนังสือ
เลขยกกำลังและราก
เลขยกกำลังและราก [33,895]
เค้าโครงหนังสือ
โจทย์พร้อม Concepts สั้นๆ
ฟังก์ชันลอการิทึม
ฟังก์ชันลอการิทึม [47,637]
เค้าโครงหนังสือ
ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล
ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล [63,323]
เค้าโครงหนังสือ
กราฟของความสัมพันธ์
กราฟของความสัมพันธ์ [16,366]
เค้าโครงหนังสือ
การหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
การหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ [33,377]
เค้าโครงหนังสือ
ทบทวนเรื่องเซต
ทบทวนเรื่องเซต [22,677]
เค้าโครงหนังสือ
ทบทวนเรื่องระบบจำนวนจริง
ทบทวนเรื่องระบบจำนวนจริง [15,683]
เค้าโครงหนังสือ
ทบทวนเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
ทบทวนเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน [11,780]
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือละเอียด
ทฤษฎีเซตเบื้องต้น
ทฤษฎีเซตเบื้องต้น [24,854]
เค้าโครงหนังสือ
การให้เหตุผล
การให้เหตุผล [19,363]
เค้าโครงหนังสือ
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน [27,446]
เค้าโครงหนังสือ
ระบบจำนวนจริง
ระบบจำนวนจริง [14,571]
เค้าโครงหนังสือ
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน [23,408]
เค้าโครงหนังสือ

ไปยัง... มุมความรู้ขั้นสูง


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved