บทนำ
 
ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เรียกว่า "ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว พ.ศ. 2555
ข้อตกลงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
(2) ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ข้อ 4 ในข้อตกลงนี้
"เว็บไซต์" หมายความว่า คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์
"คณะผู้บริหาร" หมายความว่า คณะผู้บริหารเว็บไซต์ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ในวันที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ
"หนังสืออิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า หนังสือที่อยู่ในรูปแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งจัดว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ โดยต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับอ่านจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์อัจฉริยะ เครื่องอ่าน ตลอดจนอุปกรณ์พกพาอื่นใด และสามารถบันทึกให้อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลใดๆ ที่สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง รวมทั้งสามารถพิมพ์ออกได้โดยผ่านกระบวนการจัดทำเป็นรูปเล่ม เอกสารเย็บมุม แผ่นปลิว หรือการแสดงออกโดยวิธีการอื่นใดเพื่อให้บุคคลใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น
"ข้อความ" หมายความว่า เนื้อความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในเว็บไซต์ที่อยู่ในรูปของรหัสต้นฉบับภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และให้หมายความรวมถึงรหัสต้นฉบับภาษาสคริปต์ต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดความเป็นพลวัตในเว็บไซต์ เช่น จาวาสคริปต์ (JavaScript) พีเอชพี (PHP) ซีเอสเอส (CSS) และเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) เป็นต้น
"ภาพ" หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในเว็บไซต์ และให้หมายความรวมถึงสัญลักษณ์ (logo) และป้ายสัญลักษณ์ (banner) ที่แสดงอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ ตลอดจนภาพประกอบทั้งปวงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางในการประดิษฐ์
"ผู้ใช้บริการ" หมายความว่า บุคคลซึ่งเข้าถึงเว็บไซต์หน้าใดหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
"สมาชิก" หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และได้รับอนุมัติการเป็นสมาชิกจากคณะผู้บริหารแล้ว
"ระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม" หมายความว่า ระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมที่ให้บริการบนเว็บไซต์ และให้หมายความรวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งหลายที่เว็บไซต์ใช้บริการอยู่ด้วย
"แฟ้มข้อมูลคุกกี้" หมายความว่า แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็กซึ่งจะถูกส่งไปไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการโดยอาจกำหนดอายุไว้หรือไม่ก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บ้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการในภาพรวมโดยไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ของผู้ใช้บริการ หน้าเว็บที่เคยเยี่ยมชม ระยะเวลาในการเยี่ยมชม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของตนเองเพื่อไม่ต้องการรับแฟ้มข้อมูลคุกกี้ก็ได้
"มาตรการเพื่อความปลอดภัย" หมายความว่า วิธีการทางคอมพิวเตอร์ที่คณะผู้บริหารกำหนดให้มีขึ้นตามข้อตกลงนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลการแสดงตนของผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ตลอดจนการกระทำกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลเหล่านั้นบนเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัย
ข้อ 5 คณะผู้บริหารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงนี้ได้ทุกโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆ บนเว็บไซต์
ข้อ 6 ให้ประธานคณะผู้บริหารและผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นผู้รักษาการตามข้อตกลงนี้ และให้มีอำนาจในการออกประกาศและตราข้อบังคับเพื่อดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้เฉพาะส่วนที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ

ประกาศและข้อบังคับที่ออกตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ประกาศให้สาธารณชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์แล้วให้เป็นอันใช้บังคับได้ เว้นแต่ที่มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้