หมวด 1 ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
ข้อ 7 "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" เป็นเว็บไซต์ซึ่งได้จดทะเบียนชื่อโดเมนในชื่อ "THAI-MATHPAPER.NET" และมีที่ตั้งของเครื่องให้บริการอยู่ในราชอาณาจักรไทย ย่อมอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยทุกประการ
ข้อ 8 เว็บไซต์มีนโยบายในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์บนพื้นฐานของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์
(2) ปรับปรุงวิธีการเรียนคณิตศาสตร์ของคนไทย โดยเน้นความเป็นเหตุเป็นผลของคณิตศาสตร์
(3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
 
ส่วนที่ 2 ข้อสงวนสิทธิของคณะผู้บริหาร
 
ข้อ 9 คณะผู้บริหารขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลายในรูปแบบของเว็บไซต์ รหัสโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ข้อความ ภาพ ตลอดจนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคณะผู้บริหารได้จัดทำขึ้นเองหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่เป็นข้อความหรือภาพของบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์

ให้คณะผู้บริหารมีอำนาจในการออกประกาศและตราข้อบังคับเพื่อดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 10 คณะผู้บริหารขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผลและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 11 คณะผู้บริหารขอสงวนสิทธิที่จะไม่ติดต่อและไม่รับการติดต่อโดยวิธีการใดๆ ในทุกกรณีกับผู้ใช้บริการเป็นการส่วนตัว
ข้อ 12 คณะผู้บริหารขอสงวนสิทธิไม่รับทำการบ้าน รายงาน โครงงาน ตลอดจนงานอื่นใดของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา เว้นแต่เป็นการให้คำปรึกษาพอสังเขปแล้วให้นำไปคิดหรือค้นคว้าต่อด้วยตนเอง

คณะผู้บริหารขอปฏิเสธความรับผิดในทางกฎหมายหรือในทางอื่นต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่รับทำงานตามวรรคหนึ่ง
 
ส่วนที่ 3 ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้บริการ
 
ข้อ 13 ในการเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้
(1) รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องของราชการ
(2) รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงอื่น ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของเว็บไซต์ที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วหรือที่จะประกาศเพื่อใช้บังคับในอนาคต ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อตกลง ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว
(3) ยินยอมให้คณะผู้บริหารดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการ หากความปรากฏว่าผู้ใช้บริการได้กระทำการอันเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายบทใดบทหนึ่ง หรือซึ่งได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงนี้ว่าเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 14 ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามด้วยประการใดๆ ในการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่มีการใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยซึ่งสงวนไว้สำหรับคณะผู้บริหารหรือสมาชิกโดยเฉพาะ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายในการให้ได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ ข้อความ ภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่ไม่เป็นประโยชน์กับตนเอง
ข้อ 15 ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเว็บไซต์ และถือว่าเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารที่จะรับฟังและนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
 
ส่วนที่ 4 ข้อจำกัดความรับผิดของคณะผู้บริหาร
 
ข้อ 16 คณะผู้บริหารขอปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เหตุขัดข้องทางเทคนิค ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์
(2) ความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
(3) ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของการถ่ายโอนข้อความ ภาพ ตลอดจนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อันมีสาเหตุมาจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ
(4) ความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์
(5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งล้าสมัยที่ปรากฏอยู่ในแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม
(6) เหตุขัดข้องทางเทคนิค ตลอดจนความล่าช้าหรือความล้มเหลวของการถ่ายโอนข้อความ ภาพ และหนงสืออิเล็กทรอนิกส์ อันมีสาเหตุมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์จากนอกราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่ในขณะเข้าถึงเว็บไซต์
(7) ความเสียหายหรือสูญหายของชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยเหตุสุดวิสัย หรือด้วยสาเหตุจากการลักลอบกระทำการอันมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น
(8) กรณีซึ่งในข้อตกลงนี้กำหนดให้คณะผู้บริหารปฏิเสธความรับผิดอันมีสาเหตุมาจากการกระทำโดยมิชอบด้วยข้อตกลงนี้หรือโดยกฎหมายบทใดบทหนึ่งของผู้ใช้บริการและสมาชิก
ข้อ 17 เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนอาจมีจุดเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สามซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับคณะผู้บริหาร และไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งหมวด 3 ของข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของแหล่งข้อมูลเหล่านั้นก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแก่แหล่งข้อมูลดังกล่าว