หมวด 2 ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
 
ข้อ 18 ระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมจัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์กับคณะผู้บริหารและผู้ใช้บริการท่านอื่นอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 19 ในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงในหมวด 1 รวมทั้งข้อตกลงในหมวดนี้อย่างเคร่งครัด
ข้อ 20 ผู้ใช้บริการพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่น และมีความรับผิดชอบต่อข้อคิดเห็นของตนเองที่แสดงอยู่ในระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
ข้อ 21 ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพและข้อคิดเห็นซึ่งแสดงโดยสุจริต รวมทั้งข้อมูลอ้างอิงที่ตนเองได้นำเข้าสู่ระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม และถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องตรวจสอบความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่ตนเองนำมาอ้างอิงด้วย ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมีสิทธิในการทำซ้ำและเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งภาพและข้อคิดเห็นดังกล่าวตามสมควรเพื่อประโยชน์ของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการ
ข้อ 22 คณะผู้บริหารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่แสดงอยู่ในระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมซึ่งมีการทำงานแบบอัตโนมัติ และขอปฏิเสธความรับผิดในทางกฎหมายต่อข้อคิดเห็นที่ละเมิดข้อตกลงในหมวดนี้
ข้อ 23 ผู้ใช้บริการต้องใช้ภาษาไทยตามรูป เสียง และความหมายที่ถูกต้องในการแสดงความคิดเห็นของตนเองในระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
 
ส่วนที่ 2 ข้อปฏิบัติในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
 
ข้อ 24 ในกรณีที่ระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมกำหนดให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูล ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากเว้นว่างไว้หรือกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด และจะไม่ดำเนินการต่อจนกว่าผู้ใช้บริการจะแก้ไขให้ถูกต้อง
ข้อ 25 ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิแก้ไขข้อคิดเห็นที่ตนเองได้นำเข้าสู่ระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
ข้อ 26 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำข้อคิดเห็นที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมโดยเด็ดขาด
(1) ข้อคิดเห็นอันมีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรืออาฆาตมาดร้ายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนพระบรมวงศ์พระองค์อื่นๆ
(2) ข้อคิดเห็นอันมีลักษณะเป็นการยั่วยุ สร้างความแตกแยกในบ้านเมือง หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งรัฐ
(3) ข้อคิดเห็นอันหยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
(4) ข้อคิดเห็นอันมีลักษณะดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
(5) ข้อคิดเห็นที่ใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ในการทำให้ปรากฏเป็นจำนวนมากต่อสาธารณชนโดยไม่มีการเจาะจงผู้รับซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้บริการ
(6) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้นั้น เช่น ชื่อและนามสกุลจริง นามแฝงหรือนามปากกา หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(7) ข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
(8) ข้อคิดเห็นที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ข้อ 27 ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำข้อคิดเห็นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
(1) ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เท่านั้น
(2) ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(3) โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 28 ภายใต้บังคับข้อ 27 (3) ผู้ใช้บริการที่ต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้ทำเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึงคณะผู้บริหารโดยตรงที่ admin@thai-mathpaper.net โดยขอสงวนสิทธิเพียงวันละ 1 กิจกรรมต่อที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อความประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของเว็บไซต์ว่าด้วยการนั้น
ข้อ 29 ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้งานภาษา LaTeX ในการพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ต้องพิมพ์รหัสโปรแกรมตามรูปแบบ [tex]รหัสภาษา LaTeX ที่ต้องการ[/tex] ทั้งนี้ คณะผู้บริหารไม่อนุญาตให้ใช้การจัดรูปแบบด้วยภาษา LaTeX โดยเด็ดขาด
 
ส่วนที่ 3 การวินิจฉัย
 
ข้อ 30 ให้คณะผู้บริหารเป็นผู้วินิจฉัยว่าข้อคิดเห็นใดอาจมีลักษณะขัดหรือแย้งกับความในข้อ 23 ข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 29 ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะผู้บริหารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง คณะผู้บริหารมีอำนาจที่จะให้แสดงหรือไม่ให้แสดงซึ่งข้อคิดเห็นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถอ้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อีกต่อไป
ข้อ 31 ในกรณีที่คณะผู้บริหารได้วินิจฉัยว่าข้อคิดเห็นใดขัดหรือแย้งกับความในข้อ 23 ข้อ 26 (6) หรือข้อ 29 ให้คณะผู้บริหารมีอำาจแก้ไขข้อคิดเห็นนั้นให้ถูกต้องต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 32
ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 30 หากเป็นข้อคิดเห็นที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่นใดแล้ว คณะผู้บริหารขอสงวนสิทธิในการส่งข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
(1) ชื่อหรือนามแฝงของผู้ใช้บริการ
(2) หมายเลขไอพีของผู้ใช้บริการ
(3) วันที่และเวลาที่ปรากฏข้อคิดเห็น