หมวด 3 นโยบายความเป็นส่วนตัว
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการแสดงตนและข้อมูลส่วนบุคคล
 
ข้อ 33 ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์กำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องแสดงตน ผู้ใช้บริการยินยอมให้เว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลการแสดงตนดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบและระบุตัวตนในภายหลัง
(1) ชื่อหรือนามแฝงของผู้ใช้บริการ
(2) หมายเลขไอพีของผู้ใช้บริการ
(3) วันที่และเวลาที่แสดงตน
ข้อ 34 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกในหมวด 4 นอกจากการจัดเก็บข้อมูลการแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 แล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมให้เว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เพิ่มเติมได้อีก
(1) ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้บริการ
(2) ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
(3) ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(4) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์
(5) วันเกิด
(6) ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด (ถ้ามี)
(7) รูปภาพส่วนตัว
(8) ข้อมูลอื่นใดที่อาจใช้ในการระบุตัวตนได้

ทั้งนี้ ข้อมูลตาม (1) ถึง (4) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องให้ไว้กับเว็บไซต์
ข้อ 35 คณะผู้บริหารขอรับรองว่าข้อมูลการแสดงตนที่จัดเก็บในข้อ 33 และข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในข้อ 34 มีเพียงคณะผู้บริหารเท่านั้นที่ได้รับทราบและจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลที่สามโดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 32

การรับรองการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามวรรคหนึ่งมิได้เป็นการรับรองความสมบูรณ์แบบของระบบฐานข้อมูล แต่คณะผู้บริหารจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การแก้ไข รวมทั้งการนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 36 การแก้ไขข้อมูลการแสดงตนที่จัดเก็บในข้อ 33 จะกระทำมิได้
ข้อ 37 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในข้อ 34 สามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เป็นปัจจุบัน และต้องการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
(2) สมาชิกซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์เท่านั้นที่มีสิทธิในการแก้ไข
ข้อ 38 ให้คณะผู้บริหารเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนัแต่วันที่มีการแสดงตน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้จนกว่าสมาชิกผู้นั้นจะหมดสมาชิกภาพ
 
ส่วนที่ 2 การติดตามการใช้งาน
 
ข้อ 39 เว็บไซต์ทุกหน้ามีการใช้แฟ้มข้อมูลคุกกี้เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการซึ่งคณะผู้บริหารใช้บริการของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในการนำเสนอข้อมูลและบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลเท่านั้น
ข้อ 40 หน้าเว็บไซต์ดังต่อไปนี้มีการใช้แฟ้มข้อมูลคุกกี้เพื่อนำไปใช้ในการประมวลผลของโครงการ Google Adsense
(1) หน้าหลักของเว็บบอร์ด (http://www.thai-mathpapet.net/webboard)
(2) หน้าแสดงกระทู้ (http://www.thai-mathpaper.net/webboard/show_question.php)
(3) หน้าหลักของสมุดเยี่ยม (http://www.thai-mathpaper.net/guestbook)
(4) หน้าแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (load_documents.php)
(5) หน้า Admins' Talk (http://www.thai-mathpaper.net/talks.php)
(6) หน้าเว็บไซต์อื่นที่คณะผู้บริหารประกาศเพิ่มเติม
 
ส่วนที่ 3 มาตรการเพื่อความปลอดภัย
 
ข้อ 41 คณะผู้บริหารได้จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่จำเป็นและเพียงพอดังต่อไปนี้
(1) มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบบริหารจัดการสมาชิกซึ่งสงวนไว้สำหรับคณะผู้บริหารโดยเฉพาะ
(2) มาตรการป้องกันการเข้าถึง แก้ไข หรือนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งข้อมูลการแสดงตนของผู้ใช้บริการและข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
(3) มาตรการแนบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปกับหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ที่คณะผู้บริหารส่งถึงผู้ใช้บริการและสมาชิกโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(4) คณะผู้บริหารออกเป็นประกาศว่าด้วยมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

มาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมที่คณะผู้บริหารประกาศตาม (4) อาจกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นใช้บังคับภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วไม่น้อยกว่า 60 วันก็ได้
ข้อ 42 ให้คณะผู้บริหารมีอำนาจในการตราข้อบังคับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหรือดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความในข้อ 41 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารอาจผสมผสานมาตรการเพื่อความปลอดภัยหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินการสำหรับกรณีใดกรณีหนึงเป็นการเฉพาะก็ได้

ในกรณีเพื่อความปลอดภัย หากเปิดเผยข้อบังคับที่ออกตามวรรคหนึ่งต่อสาธารณชนแล้วจะทำให้มาตรการเพื่อความปลอดภัยนั้นถูกล่วงรู้โดยประการที่น่าจะทำให้มาตรการเพื่อความปลอดภัยเหล่านั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป คณะผู้บริหารอาจพิจารณาไม่เปิดเผยข้อบังคับดังกล่าวต่อสาธารณชนก็ได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายเท่านั้น