หมวด 4 สมาชิก
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
 
ข้อ 43 บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์
ข้อ 44 วิธีการรับสมัครและทะเบียนสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับของเว็บไซต์ว่าด้วยการนั้น
ข้อ 45 วัตถุประสงค์ของการรับสมัครสมาชิกในหมวดนี้เป็นเพียงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมในการรับบริการจากเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ แต่ไม่ถือว่าเป็นการบังคับรวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
ส่วนที่ 2 สมาชิกภาพ
 
ข้อ 46 สมาชิกภาพเริ่มต้นนับแต่วันที่คณะผู้บริหารได้อนุมัติการเป็นสมาชิกเป็นต้นไป
ข้อ 47 สมาชิกภาพของสมาชิกไม่สามารถโอนให้แก่กันและกันได้
ข้อ 48 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลงทะเบียนผ่านระบบสมาชิกเพื่อขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
(3) คณะผู้บริหารตรวจพบว่ามีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ หรือมีการปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งให้ทราบ
(4) กระทำการอันต้องห้ามตามความในข้อ 26
(5) ฝ่าฝืนความในข้อ 47 หรือข้อ 52 (3)

การสิ้นสุดสมาชิกภาพตาม (2) ไม่เป็นการตัดสิทธิของสมาชิกที่จะขอคืนสมาชิกภาพได้อีกครั้ง โดยจะต้องดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกใหม่เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารไม่ขอรับรองว่าจะใช้ชื่อผู้ใช้งานอันเดิมได้อีกต่อไป

การสิ้นสุดสมาชิกภาพตาม (3) (4) หรือ (5) คณะผู้บริหารไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถูกขึ้นบัญชีต้องห้ามมิให้สมัครเป็นสมาชิกได้อีกต่อไป

คณะผู้บริหารขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม (3) ด้วย
ข้อ 49 สมาชิกที่มิได้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วัน สมาชิกภาพจะถูกระงับไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสมาชิกอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตลอดจนการกระทำของบุคคลอื่นอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 50 ในกรณีที่คณะผู้บริหารพบหรือมีผู้ใดแจ้งแก่คณะผู้บริหารว่าได้มีสมาชิกกระทำการอันเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ คณะผู้บริหารมีอำนาจระงับสมาชิกภาพของผู้นั้นเป็นการชั่วคราวภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน โดยในระหว่างกำหนดระยะเวลานี้ให้คณะผู้บริหารสอบสวนและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏพฤติการณ์เช่นว่านั้นให้คณะผู้บริหารคืนสมาชิกภาพแก่ผู้นั้นโดยเร็ว
 
ส่วนที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
 
ข้อ 51 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(2) สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่เว็บไซต์จัดขึ้น
(3) สิทธิในการเข้าถึงบริการที่เว็บไซต์สงวนไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
(4) สิทธิในการแก้ไขข้อคิดเห็นของตนเองที่แสดงอยู่ในระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
(5) สิทธิในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของเว็บไซต์
ข้อ 52 สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ตลอดจนข้อตกลงอื่น ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด
(2) เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองไว้ให้เป็นความลับขั้นสูงสุด
(3) ไม่ยินยอมให้สมาชิกท่านอื่นหรือผู้หนึ่งผู้ใดใช้ชื่อผู้ใช้งานและหรือรหัสผ่านของตนเองในทุกกรณี
(4) ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันและตรงกับความเป็นจริง
(5) ร่วมมือกับคณะผู้บริหารในการดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยในระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม และแจ้งให้คณะผู้บริหารทราบโดยพลันหากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น
 
ส่วนที่ 4 ระบบสมาชิกและระบบบริหารจัดการสมาชิก
 
ข้อ 53 ระบบสมาชิกจัดให้มีไว้สำหรับสมาชิกสามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เรียกดูสถิติในการทำกิจกรรมต่างๆ ของตนเองบนเว็บไซต์ และแสดงตนในการเข้าถึงบริการและกิจกรรมต่างๆ ที่เว็บไซต์จัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 54 ให้มีระบบบริหารจัดการสมาชิกสำหรับคณะผู้บริหารในการจัดการสิทธิของสมาชิกและการควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกบนเว็บไซต์ให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้รวมทั้งข้อตกลงอื่น ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง