หมวด 5 บทเบ็ดเตล็ด
 
ข้อ 55 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ให้ทำเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สอบถามมายัง admin@thai-mathpaper.net และคณะผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะต้องตอบข้อสงสัยนั้นภายใน 2 วันนับแต่วันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ข้อ 56 ในกรณีที่ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในข้อตกลงนี้บังคับใช้แก่กรณีใด ให้คณะผู้บริหารมีอำนาจในการวินิจฉัยและดำเนินการได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความชอบด้วยกฎหมายและระเบียบประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเป็นสำคัญ