บทเฉพาะกาล
 
ข้อ 57 ภายหลังจากข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังต่อไปนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
(1) ประกาศคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ ฉบับที่ 1/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความและหนังสือเรียนออนไลน์ ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551
(2) ประกาศคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ ฉบับที่ 2/2551 เรื่อง การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งเผยแพร่ใน "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551
(3) ประกาศคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ ฉบับที่ 3/2551 เรื่อง ข้อตกลงในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งเผยแพร่ใน "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551
(4) ประกาศคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ ฉบับที่ 1/2555 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ในกรณีที่มีเนื้อหาส่วนใดของประกาศตามวรรคหนึ่งขัดหรือแย้งกับข้อตกลงนี้ให้ใช้ข้อตกลงนี้แทน